DISKURS FAQ – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

KUB > DISKURS > DISKURS FAQ

DISKURS FAQ

Hvad er DISKURS?
DISKURS har til formål at formidle de ca. 3500 specialer, der hvert år indleveres i forbindelse med kandidatuddannelserne på Københavns Universitet, samt til KU’s prisopgaver. Samlingen administreres af Københavns Universitets Biblioteksservice (KUBIS). Projektet er iværksat efter beslutning af Københavns Universitets rektor og af direktøren for Det Kongelige Bibliotek.  

DISKURS er også din mulighed for at få dit speciale offentliggjort elektronisk. Specialerne er fuldt søgbare både via Det Kongelige Biblioteks online-katalog (REX) og via en særlig søgeflade i selve DISKURS (fuldtekst). Biovidenskabelige specialer er allerede søgbare via REX fra 2008 og frem.

Er det frivilligt, at få sit speciale i DISKURS?
Ja. Specialer kan kun komme i DISKURS, hvis den studerende aktivt ønsker det, og udfylder en samtykkeerklæring, der dokumenterer, at han/hun accepterer, at det sker, samt de betingelser det sker under. Se eksempel på samtykkeerklæring her. Herudover skal nogle yderligere betingelser være opfyldt:

 • den studerende skal være dimitteret fra KU
 • specialet skal være bedømt og bestået (godkendt)
 • den/de afleverede fil(er) skal omfatte mindst én fuldtekstsøgbar PDF-fil

Hvordan får jeg mit speciale i DISKURS?
Specialer kan kun lægges op i DISKURS via det fakultet eller institut, hvor specialet afleveres til bedømmelse. Studieadministrationen og/eller biblioteket har information om, hvordan specialet bliver lagt i DISKURS. Specialerne bliver synlige kun med de relevante oplysninger som fx forfatters og vejleders navn, specialets titel osv. Karakterer og andre studieadministrative data bliver ikke registreret eller vist. Er du fra SUND (FARMA), SCIENCE (LIFE) eller SAMF, kan du også kontakte fakultetsbiblioteket. Ellers får du informationen, i forbindelse med at du afleverer specialet til bedømmelse. Du skal underskrive en samtykkeerklæring, der giver os lov til at lægge specialet i DISKURS. På SAMF er erklæringen indbygget i den elektroniske upload-blanket.

Hvilke uddannelser giver mulighed for at få sit speciale i DISKURS?
Ikke alle fakulteter lægger specialer i DISKURS. Følgende kandidatuddannelser giver dig adgang til at få dit speciale offentliggjort i DISKURS:

Samfundsvidenskab

 • Alle samfundsvidenskabelige kandidatuddannelser

Naturvidenskab

 • Fysik (inkl. Astronomi)
 • Nanoscience
 • Alle biovidenskabelige kandidatuddannelser

Sundhedsvidenskab

 • Alle farmaceutiske kandidatuddannelser

Humaniora

 • Dansevidenskab
 • Kunsthistorie
 • Litteraturvidenskab
 • Moderne Kultur og Kulturformidling
 • Musikvidenskab
 • Teatervidenskab
 • Visuel Kultur

Jura

 • Ingen

Teologi

 • Ingen

Kan jeg få mit speciale fjernet fra DISKURS igen?
Ja. Skriv blot til DISKURS. Du skal dog være opmærksom på, at når først specialet har været tilgængeligt på internettet, så er det i praksis umuligt at tilbagekalde fra alle der har downloadet det!

Hvilke rettigheder har jeg som forfatter?
Man beholder som forfatter til specialet alle rettigheder til værket, men giver KU/KB en permanent men ikke-eksklusiv ret til at formidle det via DISKURS. Ikke-eksklusiv betyder, at forfatteren også gerne må offentliggøre det andre steder end i DISKURS. Når dit speciale lægges op i DISKURS skal du samtidig bekræfte, at du er ophavsperson (forfatter) til specialet. Alt materiale i specialet, som du ikke selv har lavet (fx grafer, figurer, illustrationer), skal du have fået lov til at anvende, ifølge gældende lovgivning.

Hvordan sikrer jeg mig, at mit speciale ikke misbruges af andre?
Du opfordres til at tilknytte en såkaldt slut-bruger-licens til dit speciale, som beskrevet i afsnittet ovenfor, når du underskriver samtykkeerklæringen. Det gøres ved at sætte et kryds i blanketten.

Denne licens fortæller alene, hvad man som bruger må bruge specialet til, uden at skulle bede forfatteren lov først. I de fleste tilfælde benyttes en Creative Commons licens, der betyder, at man må citere fra specialet, hvis man angiver kilden på korrekt måde, man må ikke bruge det kommercielt og man må ikke ændre i det (herunder oversætte).

Hvilke rettigheder har jeg som læser?

Når du vil bruge andres specialer fra DISKURS, så gælder der som standard følgende betingelser: Der skal anvendes fuld kildeangivelse (forfatter, titel, årstal osv.), og ingen må bruge specialerne til kommercielle formål uden udtrykt samtykke fra værkets forfatter. Brugere af specialer fra DISKURS må heller ikke ændre, bearbejde eller bygge videre på værkerne uden særlig tilladelse fra forfatteren.

Ovenstående slutbrugerlicens er ensbetydende med en Creative Commons licens af typen by-nc-nd, med mindre andet er aftalt med studieadministrationen eller den instans, som du har bedt lægge dit speciale i DISKURS. Du kan som forfatter og dermed rettighedsindehaver selv vælge hvilken type slutbrugerlicens du vil tilknytte dit speciale.

Hvilke typer filer kan jeg få lagt op i DISKURS?
Alle typer filer kan lægges op, men hovedteksten SKAL være en søgbar PDF-fil.

Hvor kan man se mit speciale henne?
Specialerne bliver søgbare i DISKURS’ egen søgeflade (https://diskurs.kb.dk/), i Rex, DanBib, WorldCat og i Google. Dog kun fuldtekst-søgbar i DISKURS.

Er der specialer fra alle fag i DISKURS?
Nej. Foreløbig indeholder DISKURS kun specialer fra SCIENCE (LIFE), SUND (FARMA), SAMF, samt fra enkelte institutter ved HUM og SCIENCE, men i løbet af året, forventes det, at alle fakulteterne er repræsenteret.

Hvilke oplysninger om mig og mit speciale bliver synlige?
Vi viser dit navn, navnet på din(e) vejleder(e), specialets titel, årstal for godkendelse, evt. abstract og hvilket fakultet/institut du gik på. Man kan således ikke se din karakter.

Hvad skal man som vejleder være særlig opmærksom på i forhold til DISKURS?
Det er i DISKURS muligt at uploade mere end én fil - man kan uploade det antal filer, man ønsker, og det behøver ikke udelukkende dreje sig om tekstfiler (PDF). Dvs. hovedtekst og bilag kan lægges op hver for sig med hver sine rettigheder tilknyttet. Hovedteksten kan fx gøres offentlig tilgængelig, mens bilaget/bilagene klausuleres, så de ikke kan læses. Dermed har man mulighed for kun at offentliggøre de dele af specialet, der ikke indeholder fx personfølsomme oplysninger eller materiale, der påtænkes publiceret ved en senere lejlighed.

Da specialernes synlighed øges markant ved elektronisk formidling (specialerne bliver fx fuldtekst søgbare i Google), tilrådes det, at man er særlig opmærksom på forhold omkring rettigheder og plagiering. Specialerne bliver nemmere for andre at kopiere, men de er samtidig nemmere at tjekke for plagiering, idet man fx kan søge på tekstuddrag fra specialet i Google eller andre søgemaskiner.

Idet den studerende som forfatter i juridisk forstand har de fulde rettigheder til afhandlingen, er det den studerendes ret at offentliggøre den. Men man har som forfatter også pligt og ansvar for, at indholdet er i orden rent juridisk som nævnt ovenfor. Altså skal man som forfatter sikre sig, at man har ret til at publicere det materiale i afhandlingen, man ikke selv har produceret som fx billeder eller tabeller o.a. inklusive materiale, som tilhører vejlederen. Copyright-reglerne gælder også for specialer. Man bør som vejleder sikre sig, at den studerende kender til disse regler vedrørende ret og pligt.

DISKURS accepterer specialet, hvis bare det er bestået, men det anbefales, at vejlederen vejleder den studerende omkring det hensigtsmæssige i offentliggørelse, hvis man vurderer, at det faglige niveau eller kvaliteten af værket ikke lægger op til elektronisk offentliggørelse.

Hvem har lavet DISKURS?
Det Kongelige Bibliotek/KUBIS.

Hvordan kontakter jeg DISKURS?
Man kan kontakte DISKURS på kontaktbiblioteket@kb.dk

Relevante links
Bekendtgørelse af lov om ophavsret

Creative commons

Eksamensbekendtgørelsen

Persondataloven

Stop Plagiat.nu

Udvalget til Beskyttelse af Videnskabeligt Arbejde (UBVA)