KUB Nord og KUB Frederiksberg samles som et fælles ’vådbibliotek’ – Københavns Universitet

KUB > Nyheder > KUB Nord og KUB Freder...

27. september 2017

KUB Nord og KUB Frederiksberg samles som et fælles ’vådbibliotek’

Ny organisering af KUB Nord og KUB Frederiksberg vil give brugerne en endnu stærkere biblioteksfunktion i ét samlet vådbibliotek. Det skal sikre et højt fagligt niveau og optimal udnyttelse af økonomiske ressourcer. Den nye ordning starter 1. januar 2018.

SUNDs biblioteksservice har i en årrække været varetaget af Det Kongelige Bibliotek (KB) i regi af KUB Nord, mens SCIENCE har varetaget KUB Frederiksberg. Fremover vil biblioteksservicen på KUB Frederiksberg på tilsvarende vis varetages af KB, så så KUB Nord og KUB Frederiksberg organisatorisk bliver én enhed. Den nye enhed får en KB-ansat leder.

Det samlede bibliotek vil opretholde og udvikle den faglige biblioteksservice med fokus på især tre områder:

1. Studiemiljø
Bibliotekernes studiemiljø understøtter den akademiske læring ved at indrette rum, der stimulerer studier og tilbyde de studerende personlig hjælp. Til det formål er der i 2017/2018 afsat knapt 3 mio. kroner til udvikling og fornyelse af KUB Nords studiemiljø.

2. Digital læring
Biblioteket understøtter de studerendes informationskompetencer – eksempelvis søgestrategi, kildekritik, referencehåndtering og citations- og plagiatforståelse – så de studerende kan agere akademisk kritisk og redeligt i deres studier. Biblioteksundervisningen kræver i dag fysisk tilstedeværelse. På sigt vil den type undervisning blive suppleret af et digitalt tilbud.

3. Forskningsunderstøttelse
Biblioteket fungerer som strategisk partner med levering af forskningsdokumenterende services (CURIS-registrering og -validering, OA-vejledning, Data Management Planning mv.) og understøtter ledelsen med fx bibliometriske analyser.

Implementeringen
Stillingen som leder af det samlede bibliotek bliver slået op snarest. Når den nye leder er fundet, vil medarbejdergrupper, de faglige miljøer på SCIENCE og SUND og ledelsen af Københavns Universitetsbibliotek udarbejde retningslinjer for det fremtidige faglige niveau for biblioteksbetjeningen.

I den forbindelse ønsker SUND at kvalitetsvurdere den nuværende service og udpege eventuelle forbedringspotentialer.  Den videre proces vil inkludere input fra studerende, studienævn, Ph.d.-udvalget, Akademisk Råd og fakultetsledelsen, så flest mulig bakker op om den nye vision for det styrkede KUB Nord.