Fire kerneområder

Universitetsbibliotekets kerneområder er opbygget omkring de klassiske bibliotekskompetencer, der i strategien er videreudviklet til strategiske indsatsområder:

Brugerbetjening

Undervisning og digital dannelse

Forskerservice

Informationsforsyning

Brugerbetjening

Universitetsbiblioteket møder brugerne med professionalisme, høj faglighed og hurtig responstid.

Universitetsbiblioteket vil:

 • sikre relevansen af services ved systematisk at tage udgangspunkt i universiteters oplevelser, behov og forventninger i serviceudvikling og tilpasning

 • videreudvikle et alsidigt og moderne studiemiljø, der bedst muligt understøtter digitale studie-og læringsformer og dialogen mellem studerende, undervisere og forskere

 • facilitere brobygning mellem det digitale universitetsbibliotek og det fysiske studiemiljø

 • arbejde målrettet for, at møde de studerende på det rette forudsætningsniveau, dér hvor de er i deres studieforløb

Undervisning og digital dannelse

Universitetsbiblioteket understøtter de studerendes akademiske kompetencer ved at informere og vejlede om digital dannelse og god akademisk praksis. Der undervises og vejledes i informationssøgning, kildekritik, copyright, tekstlighedsforståelse (plagiering), metodevalg, reference- og datahåndtering med brug af udvalgte studie-, opgave- og forskningsrelevante værktøjer og discipliner.

Universitetsbiblioteket vil:

 • styrke og udvikle universitetsbibliotekets undervisnings- og vejledningsopgaver gennem
  behovsdialog med Københavns Universitets ledelse

 • synliggøre universitetsbibliotekets undervisning ved hjælp af øget indlejring i de studerende eksisterende undervisning i tæt samar­bejde med fakulteternes og institutternes ledelse samt undervisningsansvarlige

 • videreudvikle universitetsbibliotekets undervisning med henblik på at øge digitale undervisningsformer med fokus på blended learning, open education, digital dannelse og didaktik

 • etablere samarbejde og optimere snitflader omkring data initiativer herunder DataLabs og nye data science uddannelser

 • videreudvikle universitetsbibliotekets undervisning med brug af nye teknologier som artificial intelligence og deep learning

 • effektmåle undervisningen via strukturerede dialogbaserede evalueringsformer

 • implementere ny platform for digitale pensumlister til gavn for studerende og undervisere

Forskerservice

Universitetsbiblioteket understøtter Københavns Universitet med aktiviteter og services, der fremmer forskning, som en aktiv partner i samspil med øvrige enheder på KU i at understøtte muligheder, udfordringer og kulturændringer på Open Science dagsordenen.

LERU anbefalinger danner bl.a. grundlaget for bibliotekets måde at arbejde med implementering af Open Science.

Universitetsbiblioteket vil:

 • drive udviklingen omkring “Scholarly publishing” og have fokus på udviklingen inden for Open Access-initiativer gennem forhandling af licenser. Herunder understøtte nye former for videnskabelig publicering og kommunikation samt muligheder for at registrere andre data end forsknings­publi­kationer og andre former for bidrag til forskningsarbejder

 • understøtte aktiviteter knyttet til principper om ”FAIR data”, der skal sikre, at KU’s forskningsresultater bliver en integreret del af den internationale forsknings økosystem. Universitetsbiblioteket vil medvirke til understøttelse og etablering af FAIR politikker og services for data management

 • fremme KU’s bevægelse mod Open Science via ”Education and skills”, der er indlejret i undervisning og kurser rettet mod KU’s forskningsmiljøer. Herunder også støtte og medvirke i åben metodeudvikling og forskning inden for digital humaniora via Det Kgl. Biblioteks digitaliserede kulturarv

 • sammen med KU udvikle metoder og metrikker via ”Next-generation metrics” til evaluering af forskning med hensyntagen til principperne i Open Science ved bl.a. at være sparringspartner for KU omkring ”Rewards and incentives” samt undersøge muligheder for at registrere andre data end forsknings­publi­kationer i CURIS

 • samarbejde med KU om metoder og redskaber til god videnskabelig praksis inden for ”Research integrity”

 • understøtte og bidrage til KU’s aktiviteter inden for ”Citizen science

Informationsforsyning

Universitetsbiblioteket indkøber årligt for mere end 65 mio. kr. videnskabelige informationsressourcer til studerende og forskere på KU. De har adgang til ressourcerne via bibliotekets søgesystem.

Biblioteket tilpasser løbende de tilgængelige ressourcer baseret på målt benyttelse og brugerbehov. I forhandlinger med de videnskabelige forlag om adgang til ressourcerne, søger biblioteket at understøtte universitetets strategiske målsætninger.

Universitetsbiblioteket vil:

 • styrke dialogen og tilpasse processen med fakultetsledelser og fagmiljøer om prioriteringen af de videnskabelige informationsressourcer

 • understøtte KU’s strategiske målsætninger gennem forhandlinger med videnskabelige forlag

 • forbedre det forhandlingsforberedende analysearbejde af de videnskabelige
  informationsressourcer, herunder specifikt med henblik på bibliometriske og open access analyser

 • sammen med Danske Universiteter og Styrelsen for Forskning og Uddannelse
  øge formidlingen af de nationale forhandlingsmål og -resultater og mulighederne for open access

 • sikre nem og hurtig adgang til bibliotekets informationsressourcer gennem brugervenlige og sammenhængende platforme

 • skabe transparens og klar kommunikation omkring mulighederne for indkøb af nye digitale ressourcer og trykte bøger i dialog med de faglige miljøer