Sektorforskning

Af Søren Storgaard Jørgensen

tidl. lektor i kemi og Institutbestyrer ved Kemisk Institut, KVL, 1996-2002

 

Forskningsinstitutter rettet mod løsning af konkrete problemer i erhverv og samfund (ofte kaldet sektorforskningsinstitutioner) har med afbrydelser eksisteret i forbindelse med Landbohøjskolen i lang tid.

På foranledning af Landbohøjskolens daværende docent i fysik fra 1858, N.J. Fjord (1829-91) oprettedes i 1883 Landøkonomisk Forsøgslaboratorium med det eksplicitte formål gennem videnskabelig forskning at fremme kvalitet og udbytte af dansk landbrugs kvægproduktion. Fjord blev den første leder af laboratoriet og han vandt ry i alle kredse af dansk landbrug for sin indsats i denne funktion. Hans statue står da også stadig foran det hus, der blev bygget til laboratoriet på hjørnet af Bülowsvej og Rolighedsvej.

 

Forsøgslaboratoriet var organiseret som hørende til Landbohøjskolen, men med særskilt bevilling, ledelse, struktur og personale, sideordnet med resten af skolen. Laboratoriet fungerede på denne måde i ca. 35 år, hvorefter det blev udskilt som en selvstændig institution, som senere i forbindelse med udbygning skiftede navn til Statens husdyrbrugsforsøg, endnu senere efter flytning til Foulum og sammenlægning med Statens planteavlsforsøg til Danmarks Jordbrugsforskning. Fra 2007 hører institutionen til Århus Universitet.

Det skal også nævnes, at der i mange år fra omkring 1930 til slutningen af århundredet eksisterede en personalunion med Landbohøjskolen, således skolens professorer i husdyrbrugsfagene samtidig var ledere af de tilsvarende afdelinger under husdyrbrugsforsøgene. Dette medførte, at forskningen inden for husdyrbrugsfagene kom til at ligge ved Forsøgslaboratoriet/ Statens husdyrbrugsforsøg i langt mindre grad end ved Landbohøjskolen.

En tilsvarende organisationsform som for Landøkonomisk Forsøgslaboratorium anvendtes, da man i 1906 oprettede Statens Veterinære Serumlaboratorium, hvis imposante hovedbygning stadig kan ses lidt længere ude ad Bülowsvej. Gennem flere fusioner hører Serumlaboratoriet nu (2009) til Danmarks tekniske Universitet.

De to institutioner er således startet af Landbohøjskolen til specifikke formål, men har begge organisatorisk gennemgået en noget omtumlet tilværelse, indtil de igen er vendt tilbage, om ikke (endnu?) til udgangspunktet, så dog til universitetsverdenen.

Efter at universitetsloven af 2003 også åbnede op for fusioner mellem universiteter og sektorforskningsinstitutioner, m.v. er de tidligere selvstændige Skovskolen og Forskningscenter for Skov og Landskab fusioneret med Det biovidenskabelige Fakultet som indgående i dettes institut, Skov & Landskab.

Ligeledes er det tidligere selvstændige Fødevareøkonomisk Institut fusioneret med de økonomiske fagområder inden for Landbohøjskolens Institut for Økonomi, Skov og Landskab og danner nu tilsammen Fødevareøkonomisk Institut ved Det biovidenskabelige Fakultet.