6. marts 2008

Veterinærer - et blandet selskab

Uddrag af J. Jensen: Erindringer fra mit Studieophold ved Højskolen, 1862-66

se evt. mere s. 160-171 i: Landbohøjskolens oprettelse

Efter Nutidsfordringer var det et beskedent Etablissement, omend et betydeligt Fremskridt fra den gamle "Skole", der egentlig ikke var berømt, ligesom Veterinæreleverne fra gammel Tid heller ikke havde det bedste Ord paa sig. Men dels ved de nye Lokaliteter og dels ved Sammensmeltningen med Landbohøjskolen, der besøgtes af fine Folk, blev Niveauet hævet, og Veterinærerne, der vare i stort Flertal, steg ligesom "Skolen" i Folks Omdømme, hvad der ogsaa var fuldt fortjent; thi vel vare Eleverne endnu et noget blandet Selskab: Holstenere og Nordmænd, til Dels noget ældre og rustificerede samt uden Fordannelse, men i Hovedsagen dog unge danske, fra 16 til 22 Aars Alderen, for en Del Københavnere, og i alt Fald næsten uden Undtagelse Købstadsbørn eller Sønner af "Folk uden for Bondestanden". Gennemgaaende var det pæne, unge Mennesker, velklædte, til Dels lidt lapsede. Høje Hatte var dengang moderne, ogsaa til meget unge Mænd, og Handsker hørte til anstændig Paaklædning; i saa Henseende gjorde Eleverne altsaa fuldt ud Fyldest. Med Dannelsen, for saa vidt den skal bedømmes efter Eksamen, var det slet ikke saa godt bevendt, da Flertallet kun havde den paakrævede "lille Præliminæreksamen", taget ved Universitetet; men da de allerfleste af disse alligevel havde nydt en ordentlig skoleundervisning, stod det slet ikke saa galt til med den aandelige Kultur. Og det maa siges til Elevernes Ros, at der hos næsten alle var en priselig Attraa efter at hæve Standen, som, man følte, kunne trænge til det. Derfor vare ogsaa tvivlsomme Elementer mindre velsete, næsten boycottede af de finere Kliker. Aristokratiet blandt Eleverne vare dog Kavalleriofficererne, af hvilke der stadig vare nogle enkelte. De gik altid i Uniform og havde baade Oppasser og Ridehest, ligesom de oppebar fuld Lønning i deres Studietid. Uagtet de ikke passede i Selskabet, kom de dog godt ud af det med de civile Elever, men fornemmelig med Lærerne, af hvilke enkelte synlig foretrak dem, baade til daglig og ikke mindst ved Eksamen.