18. august 2008

B.S. Jørgensen

af Gudrun Lefmann, tidl. kommunikationsmedarbejder, KVL 

 

Han var med til at oprette Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole, han var den første lærer i landbrugsfagene, og han var banebryder inden for såvel landøkonomi som mejeribrug, Bendt Søeborg Jørgensen. 

Buste af B.S. Jørgensen

Hvem var han, polyteknikeren, der fik en landbrugsvidenskabelig karriere?

BSJ blev født i København i 1815, døbt i Garnisons Kirke, konfirmeret i Vor Frue Kirke og i 1888 begravet fra Frederiksberg Kirke til Assistens Kirkegård. Han voksede op i København ved Nørre Torv, hvor hans far, Hans Jørgensen (ca. 1788-1862) drev et gæstgiveri. I 1838 dimitterede han fra Den Polytekniske Læreanstalt, og selv om opvæksten primært foregik inden for byens volde, var han allerede tændt på landbruget. Dette tilskrives ophold hos faderens slægtninge, der drev landbrug på Værløse-egnen, og her især på farbrorens (Anders Jørgensen, 1796- 1861) ejendom Langdyssegaard i Bringe ved Værløse.

 

Fra polytekniker til agronom

Efter endt skolegang kom BSJ på kontor, men skiftede hurtigt til en praktisk håndværksuddannelse ved den nyoprettede Polytekniske Læreanstalt, der dengang lå i Studiestræde. Han begyndte det teoretiske studium ved læreanstalten i 1833 og afsluttede med eksamen 1836 i mekanik og to år senere i anvendt naturvidenskab. Umiddelbart efter dimissionen i 1838 forestod han forsøg over produktion af hollandsk og engelsk ost på herregården Knabstrup ved Holbæk. De var finansieret af Selskabet for Naturlærens Udbredelse og Landhusholdningsselskabet og var de første egentlige osteforsøg i Danmark. Senere beskæftigede han sig med anlæg af teglværk, undersøgelse af myremalm og som vejleder ved ostefremstilling på Sørupgaard og på Ledreborg. I 1843 vandt han besvarelsen af en prisopgave om forkulning af tørv udsat af Videnskabernes Selskab.

Tre af datidens store mænd, fysikeren H.C. Ørsted (1777-1851), geologen J.G. Forchhammer (1794-1865) og J. Collin (1776-1861), finansdeputeret og daværende præsident for Landhusholdningsselskabet, opfordrede BSJ til at videreuddanne sig som agronom. Han gennemførte derfor en længerevarende studierejse i Europa, den store landøkonomiske studierejse, som han selv omtalte den. Fulgte bl.a. forelæsningsrækker af kemikerne Justus von Liebig (1803-1873) og Jean Baptiste Boussingault (1802-1887) i hhv. Giessen og Paris. Ud over Tyskland og Frankrig, besøgte han også Schweiz, Holland og Belgien. Den årelange rejse afsluttedes i 1847 med besøg i Storbritannien og Irland.

Efter hjemkomsten kastede BSJ sig over agrikulturkemien og landbrugets tekniske forhold. Og da han tillige havde sat sig godt ind i de landøkonomiske skolers organisation, blev han i 1847 medlem af kommissionen til oprettelsen af en højskole ved Sorø; en plan som imidlertid løb ud i sandet.

Med i treårskrigen

BSJ meldte sig i april 1848 som frivillig under 3-års krigen (1848-1850) og avancerede hurtigt til sekondløjtnant. Han lå med sin bataljon på Als. Hvad der fik ham til at melde sig under fanen, kan vi i dag kun gisne om. Måske inspireret af sin far, der oprindelig var tilknyttet 2. livregiment; måske for at overvinde skuffelsen over Sorø-planens forlis. Vi ved det ikke.

Men i København var man med rette bekymret over de store risici, BSJ løb ved at deltage i krigen. Der var jo ofret så meget på hans videreuddannelse inden for agronomien, og han blev derfor kaldt hjem til København allerede i november samme år, dvs. 1848.

Oprettelsen af Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole

I 1849 fik han godkendt en plan for en systematisk landbrugsundervisning ved den polytekniske læreanstalt, og samme år udnævntes han til docent i landbrugsfagene, agerdyrkningslære og husdyravl, agerdyrkningsredskabslære og agerdyrkningssystemer, ved læreanstalten. BSJ udnævntes til professor i 1852.

Sammen med professorerne C.E. Fenger (1814-1884) og H.C.B. Bendz (1806-1882), lektor F.V.A. Prosch (1820-1885) samt stiftlandinspektør Wegge blev BSJ i 1854 medlem af kommissionen for oprettelse af Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole. Han fik sit virke på KVL som professor i landøkonomi fra åbningsdagen 24. august 1858 og indtil pensioneringen den 1. november 1886. Hans fagområde var stort og omfattede udover agerdyrkningslære, redskabs- og maskinlære, landbrugslære tillige med mejerilære indtil dette fag blev selvstændigt i 1874 og overtaget af Th.R. Segelcke (1831 1902).B.S. Jørgensen

Stærke bånd

Båndene til familien var stærke. Barndomshjemmet omfattede også moderens ugifte søster Margrethe Søeborg (omk. 1785-1859), og siden valgte han og hans to søstre, Else Margrethe Jørgensen (1817-1895) og Caroline Jensine Jørgensen (1820-1885) fortsat at bo under samme tag, i BSJs ejendom på Thorvaldsensvej 12, som han købte i 1859. De var alle singler, ugifte. BSJ har formentlig, som skik var, skullet tage vare på sine ugifte søstres liv. Søstrene har velsagtens siddet til stads; idet husholdningen tillige omfattede tjenestefolk.

Bent Søeborg Jørgensen døde i 1888 efter en hjerneblødning. Han ligger begravet på Assistens Kirkegaard., afd. A, sammen med sin nærmeste familie, ikke langt fra P.C. Abildgaards gravmæle.

 

Legatstifter

B.S, Jørgensens gravsted

BSJ indstiftede et rejse- og et boglegat, Professor Bendt Søeborg Jørgensens og Søster Else Margrethe Jørgensens Rejselegat for en Landbrugskandidat og Professor B.S. Jørgensens Boglegat. Sidstnævnte funderer på en hædersgave, som tidligere studerende overrakte ham ved fratrædelsen i 1886. Legaterne vidner om BSJs interesse for de studerendes uddannelse. De indgår i dag i et større legat som følge af den reorganisering, som alle KVL-legater blev til del i begyndelsen af 1990erne.

Hædersbevisninger

Ridder af Dannebrog, 1867

Dannebrogsmændendes hædertegn, 1878

Kommandør af Dannebrogsordenen, 2. grad 1880, 1. grad 1886

Franske Æreslegions Orden, 1856

Svenske Vasa Orden

Norske St. Olavs Orden

Æresmedlem af Det Kongelige Danske Landhusholdningsselskab

Overordentligt medlem af Det Kongelige Selskap for Norges Vel, 1856

Æresmedlem af Maatschappij van Landbouw, Holland, 1857

Medlem af Kungliga Svenska Lantbruksakademi, 1863

 

Bent Søeborg Jørgensen

Søn af gæstgiver, oboist Hans Jørgensen (omk. 1788-1862) og Ane Kirstine Søeborg (omk. 1782-1849)

Født 19.9.1815 i København

Døbt 12.12.1815 i Garnisons Kirke

Konfirmeret 21.4.1830 i Vor Frue Kirke

Værkstedselev, Polyteknisk Læreanstalt, 1830

Eksamen i mekanik og i anvendt naturvidenskab, Polyteknisk Læreanstalt, hhv. 1836 og 1838

Landbrugsstudier fra 1843

Den store landøkonomiske studierejse i Europa 1844-1847

Frivillig i 3-års krigen, permission som sekondløjtnant, 1848, afsked fra krigstjeneste, 1849

Docent og professor ved Polyteknisk Læreanstalt, hhv. 1849 og 1852

Redaktør af Tidsskrift for Landøkonomi, 1853-1866

Præsident for Det Kgl. Danske Landhusholdningsselskab 1855-1883

Professor ved Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole, 1858-1886

Formand for Københavns Amts Landboforening, 1868-1879

Kommandør af Dannebrog, 2. grad, 1880 og 1. grad i 1886

Dør 7.12.1888 på Frederiksberg og begraves 14.12.1888 fra Frederiksberg Kirke til Assistens Kirkegård, afd. A. Marmorrelief på gravsten.

Marmorbuster på Det Biovidenskabelige Fakultet, hovedbygningen, Bülowsvej 17, og i Det Kongelige Danske Landhusholdningsselskabs arkiv, Dansk Landbrugsmuseum Gl. Estrup, udført af Th. Thielemann 1878

 

 

Læs mere

· Bendz, H.C.B.: Den Kongelige Veterinær og Landbohøjskoles oprettelse. En dagbog 1856-1858. Frederiksberg 1993

· Bjørn, C. (A. Milthers) Bendt Søeborg Jørgensen, i Dansk Biografisk Leksion, 3. udgave. 1981

· Hertel, H.; Jørgensen, Bendt Søborg, 1815-88, Landøkonom, i Dansk Biografisk Lexikon 1887-1905, IX Bind

· Jørgensen, Bendt Søeborg: Levnedbeskrivelse til Ordenscancelliet 1867

· Lægaard, Anders & Dennis Pedersen: De første 3 professorer på KVL - B.S. Jørgensen (1858-1886), V.E. Maar (1886-1911) og O.H. Larsen (1914-1941). Seminar i Jordbrugsøkonomiens Historie. Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole, Institut for Økonomi, Skov & Landskab, Sektion for Økonomi. 25. oktober 1996

· Nielsen, S. & P. Strøver: Langdyssegaard. Værløse Lokalhistoriske Arkiv 1986/1987

· Oppermann, A.; Den Kongelige Veterinær- og Landbohøjskole 1858 1908.- København 1908

 

Illustrationer

Buste af B.S. Jørgensen udført 1878 af Th. Thielemann. Foto: Gudrun Lefmann

B.S. Jørgensens gravsted på Assistens Kirkegård. Foto: Torsten Lefmann

Litografi af B.S. Jørgensen efter Phot.