6. marts 2008

Carl Hansen

Kilde: Finn Sørensen i Meddelelser fra Havebrugshistorisk selskab nr. 28, 1998

 

Carl Hansen

Carl Hansen (1848-1903) blev uddannet som gartner på Rosenborg og blev havebrugskandidat fra KVL i 1871. Han blev først ansat i Botanisk Have, men rejste derefter flere år til udlandet, hvor han bl.a. arbejdede to år ved Kew Garden i London og senere i Paris, Zürich og Wien. Hans udenlandsrejser blev støttet af Landhusholdningsselskabet. 1880 blev han ansat som docent i havebrugslære ved KVL og fra 1892 som lektor i økonomsik havebrug.

Hansen var mere praktisk anlagt gartner end den teoretiske lærer i sin undervisning på Landbohøjskolen. Det betød også, at han var en god vejleder for gartneren og havemanden. Hansen havde stor interesse for sit fag og havde gode kundskaber, men han havde vanskeligt ved at omsætte sin faglige viden til en god undervisning. Han var dog meget afholdt og hans undervisning blev som sådan ikke kritiseret før omkring århundredeskiftet. Hans vanskeligheder bestod bl.a. af, at han havde svært ved at lægge en fast plan for undervisningen og manglede overblikket. Efter århundredeskiftet skete der en ændring, idet han ikke passede sin undervisning, han kom for sent til forelæsningerne eller "andre interesser" af spirituel karakter fik indpas i undervisningen. Han bebrejdedes for ikke at skrive eller benytte sig af nye lærebøger, men til en forelæsningsrække benyttede et bind autograferede forelæsninger.

Tilsyneladende udførte Hansen ikke nogen forskning og det bebrejdedes ham i Gartner Tidende. Han har brændt for flere emner, men vor viden er sparsom, da han ikke selv har efterladt materiale, der viser, hvor aktiv han har været. Uden at erkende rækkevidden og til en vis grad uden nogen stor værdsættelse dengang udførte han specielt i årene 1888-92 en meget stor "forsøgsplantning" af især nåletræer i Den Forstbotaniske Have i Charlottenlund. Vi kan læse om disse plantninger i hans Pinetum Danicum, publiceret i Journal of the Royal Horticultural Society, vol. 14,  1892.

Hansen skrev mange artikler for gartnere og havefolk i datidens forskellige havebrugstidsskrifter. Det var hovedsagelig artikler om planter og ofte med en vis vægt på det historiske. Mange af artiklerne blev udgivet som særtryk og fik gode anmeldelser. Det blev til mellem 50 og 60 publikationer i danske, norske, tyske, franske og engelske tidsskrifter. Hansen eller redaktører genbrugte artiklerne, så en artikel kunne godt komme i to eller tre forskellige tidsskrifter indenfor et eller to år. En gennemgang af havebrugslitteraturen fra dengang giver op mod 90 publikationer skrevet af Hansen.

Udlandet var hans hjemmebane. Her høstede han megen anerkendelse og ære, men det omtaltes stort set ikke i Danmark. Hansen deltog i mange havebrugsudstillinger som udstiller, organisator og dommer.

Hansen havde mange venner, men også modstandere. I en avis omtaltes efter hans død, at misundelse over, at han for over 20 år siden blev docent ved Landbohøjskolen, var den første begyndelse til fjendskabet. Der var personer, der mente, at de var bedre egnet til stillingen. Uvenskabet bevirkede, at han aldrig fik gode forbindelser til toneangivende personer indenfor dansk gartneri. Hansen havde svært ved at udføre sine faglige aktiviteter uden at blive kritiseret på en eller anden måde. Op mod 1903 var "sladderen" ret hård ved ham. 

Overfor sine elever viste han sig uegennyttig og opofrende. Ud over at skaffe dem gode arbejdspladser i udlandet lånte han dem også penge. Han brugte sin formue, der ikke var stor, til rejser, køb af frø og planter, deltagelse i kongresser og havebrugsudstillinger rundt i Europa og til godgørenhed  så langt hans evner rakte. Han var en livlig selskabsmand, han var frimurer, han fægtede og han havde gode sprogkundskaber, bl.a. havde han lært engelsk, tysk og fransk.

August 1903 blev Hansen afskediget - ikke af Landbohøjskolen, men direkte af landbrugsministeren og uden begrundelse. Hansen var meget oprørt over sin afskedigelse. Han opsøgte landbrugsministeren med det ønske at få en begrundelse for afskedigelsen, men det blev ham nægtet. Det undrede samtiden sig over, men aviserne var dog enige om, at afskedigelsen ikke var  ubegrundet, da han ikke havde passet sine forpligtelser på det sidste. I begyndelsen af september forsvandt Hansen fra sin bopæl og blev senere fundet druknet ved Sletten. Det bragte de store overskrifter frem i aviserne: "Opsigtsvækkende Selvmord. Professor Carl Hansen druknet sig i Sundet". "En europæisk Skandale" - en udtalelse af professor B. Bang.