6. marts 2008

De gamle træer i fakultetets have

Af tidl. seniorgartner Kim Greiner

 

I 1856 købte staten landejendommen Rolighed og påbegyndte opførelsen af Landbohøjskolens bygninger. Da der udover veterinærmedicin også skulle undervises i havebrug, var det en selvfølge, at der omkring Landbohøjskolens bygninger også måtte være et haveanlæg.

Landbohøjskolens første direktør, Carl Emil Fenger, var tillige formand for den komite, der udarbejdede et forslag for Havens anlæg og benyttelse. Haven skulle opfylde 3 hovedformål, som den stadig gør i dag: afgive plantemateriale til undervisningen i botanik og havebrugsfag, forskønne Landbohøjskolens omgivelser samt tjene som et offentligt anlæg.

Haveanlægget blev projekteret af haveselskabets gartner, Julius August Bentzien, der fungerede som havearkitekt, og som fast havekarl blev Sørensen Wagenblast ansat. Wagenblast havde reflekteret på følgende avertissement i Dansk Haugetidende april 1857: Ved det forestående Anlæg af Haugen til den kongelige Veterinair- og Landbohøjskole vil en ung Gartner kunne erholde Ansættelse som Conduktør; Honoraret vil være 50 Rdl. Maanedligt. D´Herr., som kunde ønske denne Ansættelse, vilde behage inden 1.ste Maj at indgive skriftlig begjæring til Veterinairskolens Directeur, Professor Fenger.

Planternes fordeling på arealet blev forestået af docent Johan Lange med bistand af botanisk gartner August Weilbach og etatsråd Rudolph Rothe, og til grund for fordelingen blev lagt en botanisk-systematisk inddeling efter plantefamilier. Plantematerialet blev for største partens vedkommende fremskaffet fra Hesede og Hørsholm planteskoler, men mange andre danske, tyske, hollandske og franske planteskoler var leverandører.

Da det ofte var svært at fremskaffe plantematerialet, blev der mange gange plantet 2-3 træer af samme art ved siden af hinanden, og senere blev de mindst vækstkraftige fjernet. Dette blev dog glemt i flere tilfælde, som ved de dobbelte sølvlinde lidt inde i Haven fra Flisehaven og ved de store zelkovaer ud mod Bülowsvej, hvor det endda er 4 store træer, der er vokset sammen.

Haven blev indviet i august 1858 og for størsteparten færdigtilplantet i 1860. En ikke ringe del af disse træer og buske står endnu, selvom storme, råd og lynnedslag har gjort de fleste skrøbelige.

Af større træsamlinger fra Havens anlæg kan nævnes askesamlingen i Sydhaven, og læg her især mærke til den lille guldhængeask ud mod Bülowsvej, der trods sin lidenhed på kun 4 meter har stået her i 150 år. Det samme gælder for kastaniesamlingen ved hjørnet af Bülowsvej og Thorvaldsensvej og lindesamlingen ved Flisehaven.