Den jordbrugstekniske faggruppes organisering

1958 - 2008

Af Henrik Have, tidl. professor i Jordbrugsteknik, KVL

I periodens begyndelse var KVLs faglige aktiviteter typisk organiseret i mindre, økonomisk selvstændige fagområder tilknyttet professorater.

På det jordbrugstekniske område var fagområderne kraftmaskiner, teknisk forsøgsteknik, samt et eksternt lektorat i landbrugsbygninger og et eksternt lektorat i arbejdsrationalisering således knyttet til professoratet i landbrugsmaskiner.

I 1972, som led i institutdannelserne ved KVL, blev disse enheder samlet i Jordbrugsteknisk Institut og fik fælles økonomi under ledelse af en institutbestyrer valgt blandt de fastansatte lærere. Senere fik landbrugsbygninger et internt lektorat og der blev også ansat to ekstra lektorer i hhv. kraftmaskiner og landbrugsmaskiner, samt nye eksterne lektorer i miljøteknologi, arbejdsmiljø og ergonomi, organisation og driftsledelse, samt indengårdsmekanisering.

Jordbrugsteknisk Institut bestod indtil 1990, hvor KVLs daværende 52 institutter blev lagt sammen til 13 storinstitutter. I den forbindelse blev Jordbrugsteknisk Institut opdelt i Sektion for Jordbrugsteknik, der omfattede teknik til dyrkning, konservering og lagring af afgrøder, og Sektion for Landbrugsbygninger, der omfattede landbrugsbygninger og indengårdsmekanisering. Disse to grupper blev placeret hhv. ved Institut for Jordbrugsvidenskab, der beskæftigede sig med plantedyrkning, og Institut for Husdyrbrug og Husdyrsundhed, som beskæftigede sig med husdyrbrug.

På dette tidspunkt var Sektion for Jordbrugsteknik på det videnskabelige niveau normeret med et professorat, et docentur og tre lektorater samt tre eksterne lektorater. På det teknisk/administrative niveau var normeringen to sekretærer, en laboratoriemester, en ingeniørassistent og en faguddannet betjent. 

I perioden efter 1990 kom der efterhånden yderligere sammenlægninger af faglige enheder, bl.a. som følge af aftagende tilgang af studerende til landbrugsstudiet. I den forbindelse blev der gennemført nedskæringer, som reducerede både den videnskabelige og den teknisk/administrative stab. Da professoratet i jordbrugsteknik blev ledigt i 2006 undlod man i konsekvens af dette, at genbesætte stillingen, og få år senere, da de to resterende lektorater også blev ledige, undlod man ligeledes at genbesætte disse, hvorved fagområdet jordbrugsteknik reelt blev nedlagt.