Nyt laboratorium

Af Ricard Matzen, tidl. docent i kraftmaskiner, KVL

Ved KVLs 100-års jubilæum i 1958 var afvandringen af arbejdskraft fra landbruget efterhånden mærkbar, og erhvervet kompenserede herfor ved stigende mekanisering. Dette medførte øget behov for kompetente folk på området til bl.a. rådgivning, undervisning og forskning. Pladsforholdene i de gamle lokaler var for snævre til denne udfordring. Derfor bevilgede regeringen midler til et nyt laboratorium. Veterinærområdet havde samtidig behov for mere plads på Bülowsvej. Som følge deraf blev det besluttet at bygge det nye laboratorium ved Højbakkegård i Tåstrup, som Højskolen havde erhvervet kort forinden. Bygningen blev på i alt 2000 m2 og omfattede to store haller, auditorium, kontorer, tegnestue og mindre laboratorier i sidebygningerne. Hertil kom værksteder samt traktor- og motorlaboratorier, mv. Bygningens betydelige størrelse var til dels besluttet ud fra et ønske om at kunne huse fuldskala maskiner til brug for undervisningen.

Det nye maskinlaboratorium - i daglig tale kaldt Maskinhallen - på Højbakkegård blev indviet 1963 samtidig med at agronomstudiet blev udvidet til 4 år med specialisering i bl.a. teknik det sidste år. Det blev derefter hjemsted for undervisningen på agronomstudiets tekniske linje, såvel som for de videnskabelige medarbejderes undersøgelser og forskning, (Foto: G. Lerche).

De fleste medarbejdere fik nu arbejdsplads i den nye bygning, men professoren og dennes sekretær forblev på Frederiksberg Campus for at bevare kontakten til de studerende og undervise i de grundlæggende fag. Kun kurserne, der hørte til den jordbrugstekniske specialisering blev henlagt til Tåstrup, hvor der nu var overordentlig gode muligheder for at afholde øvelser, og for de studerendes eksperimentelle arbejder i forbindelse med det afsluttende projekt, den såkaldte hovedopgave.

Laboratoriebygningen blev faggruppens hjemsted frem til 2003, hvor den blev inddraget til at udgøre en del af det nye stordyrshospital, som da blev etableret på stedet. Den jordbrugstekniske faggruppe blev flyttet til mindre lokaler, ligeledes på Højbakkegaard.