Karakterskalaer de sidste 60 år

 

Ørsteds skala

(Anvendtes på KVL indtil 1970)

Karakter

Ug

8

Udmærket godt

Mg

7

Meget godt

G

5

Godt

Tg

1

Temmelig godt

Mdl

-7

Mådeligt

Slet

-23

SletMellem de enkelte trin var foretaget en lineær tredeling, således, at f.eks. Mg- gav 6 1/3 og G+ gav 5 2/3 . De enkelte studier blev bestået i dele bestående af alle eksamener på ½ - 1½ studieår. For at bestå en del skulle gennemsnittet af alle delens eksamenskarakterer være mindst 4,0. For at bestå hele studiet skulle gennemsnittet af alle karakterer være mindst 4,50. Det ses, at især for dele med få karakterer kunne blot en enkelt dårlig karakter være ødelæggende. Dumpede man til en del, skulle hele delen tages om, også de eksamener, der enkeltvis var over beståelsesgrænsen. Omvendt kunne man bestå en del, selv om en enkelt karakter var lige under beståelsesgrænsen. Da der ikke var nogen reeksamensordning, betød en ikke bestået del mindst 1 års studietidsforlængelse. På landbrugsstudiet var det 2.del, der kun varede et halvt år (sept-febr.) og var stærkt fagpresset, der havde den højeste dumpeprocent. Hvis man dumpede, kunne man ikke komme videre før undervisningen kom igen i september. Men man kunne være heldig at få et sommerjob i en landboforening eller på en forsøgsstation som halv kandidat indtil da. I Højskolens årsberetninger for disse år er angivet navne med karaktergennemsnit for alle årets dimittender, oven i købet angivet som 1.kar.med udmærkelse (yderst få), 1. kar. eller 2. kar. beregnet efter bestemte gennemsnitsgrænser! 

13 skalaen

(Anvendtes på KVL 1971-2006)

Karakter

13

For den usædvanligt selvstændige og udmærkede præstation

Udmærket

11

For den udmærkede og selvstændige præstation


Udmærket

10

For den udmærkede men noget rutineprægede præstation


Udmærket

9

For den gode præstation, der ligger over middel

Middel

8

For den middelgode præstation


Middel

7

For den ret jævne præstation


Middel

6

For den netop acceptable præstation

Acceptabel

5

For den usikre og ikke tilfredsstillende præstation

Usikker

03

For den meget usikre, meget mangelfulde og utilfredsstillende præstation

00

For den helt uantagelige præstationPå et sent tidspunkt i perioden bestemte ministeriet, at karaktererne 13 og 00 var undtagelseskarakterer. Endvidere at 6 var den laveste beståelseskarakter og at denne karakter skulle gives, hvis 50 % af en skriftlig opgave var besvaret rigtig. I f.eks.grundfag, hvor der stilledes skriftlige regneopgaver, brugte (tror jeg) alle bedømmere en uofficiel skala, der oversatte % rigtig til en karakter.

Alle eksamener blev bestået enkeltvis og der blev ikke beregnet gennemsnit af karakterer. For eksaminander, der ikke bestod et eller flere fag, var der reeksamen typisk et par måneder efter den ordinære eksamen. 

7-trinsskalaen (12-skalaen)

(Anvendes på Fakultetet fra 2007)

Karakter

Beskrivelse

ECTS

12

For den fremragende præstation

Karakteren 12 gives for den fremragende præstation, der demonstrerer udtømmende opfyldelse af fagets/fagelementets mål, med ingen eller få uvæsentlige mangler.

A

10

For den fortrinlige præstation

Karakteren 10 gives for den fortrinlige præstation, der demonstrerer omfattende opfyldelse af fagets/fagelementets mål, med nogle mindre væsentlige mangler.

B

7

For den gode præstation

Karakteren 7 gives for den gode præstation, der demonstrerer opfyldelse af fagets/fagelementets mål, med en del mangler.

C

4

For den jævne præstation

Karakteren 4 gives for den jævne præstation, der demonstrerer en mindre grad af opfyldelse af fagets/fagelementets mål, med adskillige væsentlige mangler.

D

02

For den tilstrækkelige præstation

Karakteren 02 gives for den tilstrækkelige præstation, der demonstrerer den minimalt acceptable grad af opfyldelse af fagets/fagelementets mål

E

00

For den utilstrækkelige præstation

Karakteren 00 gives for den utilstrækkelige præstation, der ikke demonstrerer en acceptabel grad af opfyldelse af fagets/fagelementets mål.

Fx

-3

For den helt uacceptable præstation

Karakteren -3 gives for den helt uacceptable præstation.