Forskning i jordbrugsteknik 1958 – 2008

Af Ricard Matzen, tidl. docent i kraftmaskiner, KVL og Henrik Have, tidl. professor i jordbrugsteknik, KVL

Som allerede nævnt gik landbrugets mekanisering stærkt frem efter 2. verdenskrig – specielt i perioden 1955-1975. Det var først og fremmest indførelsen af traktorer og mejetærskere der erstattede hestene og den menneskelige arbejdskraft. Efterhånden kom der også mange nye maskintyper, som var tilpasset brugen af traktorer, og som i stigende grad gjorde brug af elektroniske hjælpemidler. Udviklingen, konstruktionen og anvendelsen af disse nye maskiner krævede mere grundlæggende viden og indsigt i de forskellige maskinelle systemer og processer.

Apparatur til måling af planters refleksion af lys i forskellige bølgeområder
Apparatur til måling af planters refleksion af lys i forskellige bølgeområder med henblik på udvikling af nye sensorer til at skelne ukrudt fra kulturplanter i forbindelse med maskinel ukrudtsbekæmpelse (Foto: J. Jerrik) 

På denne baggrund blev der på det jordbrugstekniske fagområde gennem årene udført et stort antal undersøgelser og forskningsprojekter, som i hovedsagen gik ud på at udvikle nye metoder og maskinprocesser for at øge effektiviteten, mindske miljøbelastningen, reducere ressourceforbruget og/eller øge kvaliteten i planteproduktionen. I den forbindelse var der i mange tilfælde tale om udnyttelse og tilpasning af ny teknologi, f.eks. informationsteknologi til jordbrugsformål. De studerende fulgte og bidrog gennem deres projekter til arbejdet, og blev derigennem fortrolige med den ny teknologi.

Frem til slutningen af firserne blev fagområdets resultater overvejende publiceret i serien Meddelelser fra Jordbrugsteknisk Institut og indenlandske tidsskrifter, derefter hovedsagelig i internationale videnskabelige tidsskrifter. Detaljer om disse publikationer kan findes i Landbohøjskolens årsskrifter.

Læs mere om forskning vedrørende:

Forskning i elektronik og automatisering for landbruget

Forskning i alternativ energi- og affaldsbehandling

Forskning i jordbearbejdning og maskinprocesser

Forskning i behandling af korn- og frøafgrøder