Anskaffelsespolitik

Københavns Universitetsbiblioteks anskaffelsespolitik er baseret på 2 grundelementer:

  • At optimere adgangen til materialerne
    Når det er muligt, anskaffes materialerne i elektronisk fremfor trykt form. På denne måde gøres adgangen uafhængig af tid og sted: flere kan få adgang på samme tid uanset hvor de befinder sig.

  • At forbedre relevansen af anskaffelserne
    Anskaffelsen af materialer til Universitetsbiblioteket er brugerstyret, dvs. baseret på brugernes forslag eller adfærd. På denne måde sikres det, at studerende, undervisere og forskere ved Københavns Universitet får adgang til det materiale, de har brug for, så hurtigt som muligt og med blik for den økonomisk mest rentable løsning.

 

Historik

Universitetsbibliotekets brugerundersøgelser har vist en stor tilfredshed med den nye form for materialeadgang. Dertil kommer at skiftet også har givet en økonomisk effektiviseringsgevinst.

Sagt på en anden måde sker anskaffelsen af litteratur til biblioteket just-in-time i stedet for just-in-case. Derved undgås det at bruge penge på at købe materialer, som der ikke er brug for. Optimering af processer og systemer har gjort det muligt at effektivisere brugen af arbejdskraft til anskaffelser.

Det vigtigste er at skaffe adgang til de ønskede materialer. Om dette sker permanent ved køb eller midlertidigt ved lån eller tegning af licens, afgøres ved en vurdering baseret på økonomi og formodet benyttelse.


Praksis

Behovsbaseret, brugerstyret anskaffelse af litteratur sker på basis af:

  • de konkrete anskaffelsesforslag, som brugere med tilknytning til Københavns Universitet afgiver på en særlig bogforlagsblanket

  • den adfærd, som brugerne viser, når de benytter titler, der indgår i de EBA-aftaler (Evidence Based Acquisition), universitetsbiblioteket har lavet med nogle store forlag. Med disse aftaler får bibliotekerne adgang til store pakker til gengæld for køb af de mest benyttede ressourcer

  • den adfærd, som brugerne viser, når de benytter titler, der indgår i de PDA-aftaler (Patron Driven Acquisition), universitetsbiblioteket har lavet med udbydere, der samler en mindre forlags udgivelser. Ved benyttelse udløses automatisk et køb baseret på bestemte principper aftalt mellem bibliotek og udbyder

  • den pensumlitteratur, som underviserne ønsker anskaffet. Den særlige eMAX-ordning, som er aftalt mellem biblioteket og nogle fakulteter, sikrer at pensumlitteraturen så vidt muligt anskaffes som e-bøger